Nyhet 29.09.11

Støtte til bevaring av videokunst

Norsk kulturråd bevilger nå ni millioner kroner i støtte til et pilotprosjekt som skal sikre og tilgjengeliggjøre norsk videokunst. PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) har fått i oppdrag å lede prosjektet.

I 2007 ga Norsk kulturråd ut rapporten Å bevare det flyktige. En utredning om et nasjonalt arkiv for videokunst, hvor Mie Berg Simonsen, i samarbeid med Marit Paasche og Åslaug Krokann Berg, konkluderer med at sikringen og bevaringen av norsk videokunst har vært svært tilfeldig.

På bakgrunn av dette lyste Kulturrådet i mars i år ut midler til et pilotprosjekt for å bevare og tilgjengeliggjøre norsk videokunst. Prosjektet skal vare i tre år og bevilgningen er på tre millioner kroner i året. Oppdraget er å utvikle en konkret organisasjons- og driftsmodell for et landsdekkende arkiv og kompetansesenter og -nettverk for videokunst. Modellen skal ta utgangspunkt i etablerte kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt. Arkivet skal i første omgang gjøres tilgjengelig for profesjonelle aktører, i neste omgang for et allment publikum.

– Dette prosjektet er viktig. I dag eksisterer det ingen plan, infrastruktur eller ansvarlig institusjon som sikrer systematisk innsamling, bevaring, arkivering og formidling av videokunst i Norge, sier rådsmedlem Solveig Øvstebø i pressemeldingen fra Norsk kulturråd.

Leder av PNEK, Per Platou, ved overleveringen av søknaden til Norsk kulturråd tidligere i år. Foto: PNEK.

Norsk kulturråd fikk inn tre søknader fra miljøer som ønsket å ta på seg oppgaven. PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) fikk oppdraget med å lede prosjektet, men Øvstebø undertreker at også de to andre søkerne, Atopia i Oslo og KinoKino i Sandnes, vil være viktige ressurser i det videre nettverkssamarbeidet.

– PNEK leverte den beste søknaden og har det beste utgangspunktet for å utvikle det tverrinstitusjonelle nettverkssamarbeidet som prosjektet krever, sier Solveig Øvstebø.

PNEK har allerede en etablert nettverksorganisering med noder i hele landet. Øvstebø trekker også frem PNEKs internasjonale arbeid som en viktig faktor for tildelingen, med tanke på å sikre hensynet til internasjonale standarder.

– Vi har et stort nettverk, og ønsker å bruke kompetansen som finnes i hele landet. Vi vil dessuten ha en åpen prosess, med åpne diskusjoner og åpen teknologi, sier leder av PNEK, Per Platou, i Kulturrådets pressemelding.

Prosjektbeskrivelsen finnes tilgjengelig på PNEKs nettsider.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!