Nyhet 20.04.16

Store utskiftninger i styret

Declan Clarke,The Hopeless End of a Great Dream, filmstill, 2016. Courtesy of the artist. Clarke er for tiden aktuell med utstillingen Geist Trilogie på Tromsø Kunstforening.

Declan Clarke, The Hopeless End of a Great Dream, filmstill, 2016. Courtesy of the artist. Clarke er for tiden aktuell med utstillingen Geist Trilogie på Tromsø Kunstforening.

Årsmøtet i en kunstforening møtes under normale omstendigheter ikke med noen interesse i offentligheten, men når det i kveld, onsdag 20. april, er duket for årsmøte i Tromsø Kunstforening, stiller det seg annerledes. Etter styrets oppsigelse av intendant Leif Magne Tangen 1. februar i år og reaksjonene som styret er blitt møtt med i etterkant, blant annet fra kunstnere som har trukket seg fra utstillingsprogrammet, har situasjonen ved det som er en av Nord-Norges viktigste kunstinstitusjoner virket krisepreget. Dermed er det knyttet en viss spenning til hva som vil komme frem på årsmøtet.

KUN TO STYREMEDLEMMER VIL FORTSETTE

Allerede nå er det klart at det vil bli store utskiftninger i kunstforeningens styre. Styreleder Stein Windfeldt ønsker ikke å stille til gjenvalg, og det gjør heller ikke nestleder Nora Kiil. Styremedlem Ingrid Bruun er ikke på valg, men har bedt seg fritatt. Det betyr at bare to av de sittende styremedlemmene vil fortsette: Hanna H. Hansen, førsteamanuensis ved Kunstakademiet i Tromsø, ønsker gjenvalg, og Kåre Grundvåg, som er utdannet kunstner og også har arbeidet ved Tromsø Kunstforening, er ikke på valg i år.

Avtroppende styreleder Stein Windfeldt begrunner avgjørelsen om å ikke stille til gjenvalg med at arbeidsbyrden ble for høy.

– Jeg ville uansett ikke stilt til gjenvalg blant annet på grunn av den høye arbeidsbelastningen det ble med økonomien og oppsigelsen av intendanten, sier Windfeldt til NRK.

Odd Arne Thunberg er innstilt som ny styreleder ved Tromsø kunstforening. Foto: Marius Fiskum.

Odd Arne Thunberg er innstilt som ny styreleder ved Tromsø Kunstforening. Foto: Marius Fiskum.

Valgkomiteen, bestående av Linn B. Sollund-Walberg og Hilde Sjurelv, har innstilt Odd Arne Thunberg som ny styreleder. Thunberg, som har en PhD-grad i pedagogikk og er ansatt som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, har ledererfaring både fra det private næringsliv og akademia, politisk erfaring fra Tromsø Arbeiderparti, og styreerfaring fra ulike organisasjoner som Universitetet i Tromsø, Tromsø Havn og INKO industri og kompetansesenter AS.  

De to øvrige som er innstilt som nye styremedlemmer har bakgrunn fra billedkunstfeltet. Marit Jul Overrein, som er innstilt som nestleder, har blant annet en påbegynt mastergrad i kunstvitenskap og arbeidserfaring fra Tromsø Kunstforening, hvor hun har fungert både som administrasjonsmedarbeider og prosjektmedarbeider. Camilla Fagerli er virksom som utøvende kunstner og kurator, og er med på å drive visningsstedet Kurant i Tromsø. Fagerli sitter for tiden i Tromsø Kunstforenings kunstneriske råd, og var blant dem som signerte det åpne brevet rådet skrev til kunstforeningens styre i begynnelsen av mars, hvor de uttrykte støtte til Leif Magne Tangen og bekymring over styrets håndtering av oppsigelsessaken, og hvor de støttet Norsk kuratorforenings oppfordring til styret om å gå i dialog med intendanten.

Som nye varamedlemmer innstilles Tor Vadseth, daglig leder i Nordnorsk Filmsenter AS, og Tone Lein, daglig leder ved Verdensteatret Kino.

UNDERSKUDD OG ADMINISTRATIVE PROBLEMER

Det sittende styret har som kjent ikke villet uttale seg i offentligheten om årsaken til oppsigelsen av Leif Magne Tangen, men i årsberetningen som er vedlagt innkallingen til årsmøtet, kommer det frem at styret har vært misfornøyd med intendantens oppfølging av det administrative arbeidet.

«Styret har gjennom hele 2015 hatt betydelige problemer med å få innkallinger, saksdokumenter og referater i rett tid og med rett kvalitet. Videre har det vært en stor utfordring for styret å ivareta sitt ansvar for virksomheten, da styrevedtak ikke er blitt fulgt opp av intendanten,» heter det i årsberetningen.

Tromsø Kunstforening gikk i 2015 med et underskudd på kr 683.486, og som følge av underskuddet har foreningen pr. 31.12.2015 en negativ egenkapital på kr 318.983. Imidlertid oppgis det at det er tilført tilstrekkelig likviditet ved årsskiftet til å ivareta løpende forpliktelser, og det budsjetteres med overskudd i 2016. I følge årsberetningen legges det opp til at positiv egenkapital skal være gjenopprettet i løpet av 2017.

KRITISKE INNSPILL TIL ÅRSMØTET

Declan Clarke, Kåre Grundvåg og Eirik Abri under installeringen av filmen We Are Not Like Them i utstillingen Geist Trilogie på Tromsø Kunstforening.

Declan Clarke, Kåre Grundvåg og Eirik Abri under installeringen av filmen We Are Not Like Them i utstillingen Geist Trilogie på Tromsø Kunstforening.

Utover de ordinære årsmøtesakene, som fremleggelse av årsberetning og valg av styre, er det på kveldens årsmøte satt opp et punkt for behandling av åtte ulike innspill fra medlemmer. Samtlige innspill er sitert i sin helhet i årsmøteinnkallingen. Her utrykkes det gjennomgående sterk kritikk av styrets håndtering av oppsigelsen av Leif Magne Tangen, og engasjement for Tromsø Kunstforenings fremtid. Blant avsenderne er Camilla Fagerli, som nå er innstilt som nytt styremedlem, Jan Christensen, kunstner og medlem av Tromsø Kunstforenings kunstneriske råd, Cecilie Nissen, daglig leder for Kristiansand Kunsthall, Andrea Kragerud, kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum, Irene Nordhaug Hansen, daglig leder i HATS – kompetansesenter for revy og teater, og Peter Stuart Robinson, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Sistnevnte mener styret har gjort seg skyldig i «inkompetent håndtering» av styremandatet i oppsigelsen av intendanten, og bør skiftes ut i sin helhet. «Uansett hva slags vanskeligheter det dreier seg om, ville det være vanligere, og mer forståelig, å arbeide så godt som mulig med den eksisterende lederen, og vie resten av hans ansettelsesperiode til den vanskelige oppgaven å finne en passende erstatter,» skriver Robinson i sitt brev.

HÅPER PÅ KONSTRUKTIV DIALOG

Leif Magne Tangen selv har i liten grad uttalt seg til mediene om forholdene omkring oppsigelsen, men i dag morges la han ut en åpen oppdatering på Facebook, hvor han skriver at oppsigelsen er forhastet og lite gjennomtenkt. Han kommer også med kritiske bemerkninger og korrigeringer til årsberetningen som styret har sendt ut, og beskylder dem for ansvarsfraskrivelse og mangel på presisjon. Han antyder at det finnes flere ting han kunne kritisert det sittende styret for, men ettersom han fortsatt er i forhandlinger med det dem, kan han ikke kommentere forhold utover det som fremkommer i årsberetningen. Tangen skriver videre at han håper på en konstruktiv dialog med det nye styret og at det beste for Tromsø Kunstforening, både kunstnerisk og økonomisk, ville være om han kunne få jobben tilbake.

 1. Innlegg fra Irene Nordhaug Hansen

  Jeg sender denne kommentaren inn, fordi jeg refereres til i artikkelen.
  Jeg sendte inn forslag til Årsmøtesak ( på slutten) og skrev et innlegg om Årsmøtet.

  INNLEGG OM ÅRSMØTET
  Kunstnerisk kapital eller penger på bok?
  av Irene Nordhaug Hansen
  Medlem i Tromsø Kunstforening

  Årsmøtet i Tromsø kunstforening står for tur, vårens mest spennende møte. Det har holdt hardt å ikke avlyse min tur over Finnmarksvidda i neste uke.

  Det er ikke det økonomiske underskuddet eller styrets begrunnelse for oppsigelse av intendant som er det mest interessante nå. Møtet representerer selve lakmustesten på om Tromsø kunstforening bør driftes som en forening- og om medlemmene gjennom årsmøtet evner å ta ansvar i situasjon. Gjennom media har vi blitt kjent med at det styret har sagt opp intendanten. Begrunnelsen har ikke være kjent, men når informasjon om underskudd kommer kan vi trekke beslutningen om at styret har identifisert at intendanten bærer ansvaret for dette. På årsmøtet er det imidlertid styret som skal svare medlemmene om hvilke tiltak som har vært satt i gang for å hindre at foreningen havnet i denne situasjon- og om styret har hatt tilstrekkelig oppfølgingstiltak og nok fart i framdriften av dette arbeidet. Dersom noen av medlemmene står ved lag i sine uttalelser, vil det komme et mistillitsforslag mot styret. Dersom det blir et årsmøte med høg temperatur kan det oppfattes som en real oppvask, og med et nytt styret kunne det tilsynelatende se ut som om faren var over. Det er den ikke. I en forening må gammelt og nytt styre, staben og medlemmene stå sammen om å komme seg over kneika. Foreningen er en størrelse langt utover det enkelte individet, organisasjons samlede evne til å håndtere krise baserer seg på å legge ned det personlige perspektivet og identifisere og får fram alle faktorer som har vært med på å føre til denne situasjon. Kun gjennom en slik erkjennelsesprosess, der hver minste detalj har blitt løftet fram og analysert og forstått har organisasjon lært. Da er det tid for iverksettelse nye virksomme tiltak basert på reelle erfaringer. En av dem er at det gjennom denne prosessen er kommet fram at den oppsagte intendanten har med seg en stor kunstnerisk kapital – så er det opp til det nye styret om de finner en bytteløsning for dette. Jeg håper jeg kommer tilbake til medieoppslag som sier: Årsmøtet tok ansvar, og det ble et vedtak om at foreningen skulle re-vitaliseres, med en større fokus på bruk av medlemmene som en av organisasjonens kapital. Jeg melder meg herved til å lede følgende medlemsarrangement: ”Mekking av vedtekter” og ” 100 ideer og tiltak for å tjene inn kr 800 000,- i 2016 ”.

  FORSLAG TIL ÅRSMØTESAKER
  Jeg vil med dette sende inn forslag til saker til årsmøtet. Jeg har ikke anledning til å være med selv, da jeg er på en reise og vil gi min fullmakt til en annen person.
  FORSLAG ÅRSMØTESAKER
  1. Det velges et kontrollutvalg bestående av fem personer som skal gjennomgå styrets håndtering av den pågående personalsaken. Utvalget skal bestå av medlemmer som har kompetanse og erfaring innenfor personalledelse, arbeidsrett, økonomi og drift av organisasjon. Utvalget legger sin gjennomgang fram for det nye styret innen 15. mai 2016, og all informasjon som framkommer i dette arbeidet skal være taushetsbelagt. Utvalget bes utforme et forslag til vedtak i denne saken overfor styret.

  2. Det velges en redaksjonskomite som skal utarbeide et forslag til tekst fra årsmøtet som viser interessenter at det arbeides med å løse den pågående personalsaken, og som uttrykker en beklagelse for de forhold som har ført til at flere programmerte kunstnere har trukket seg.

  3. Protokollen fra årsmøtet publiseres, slik at interessenter får informasjon.

  4. Jeg vil foreslå et arbeidsprogram for styret i det kommende året:
  Øke antall besøkende og oppsøke nye målgrupper.
  Øke samarbeidet med andre organisasjoner og kunstinstitusjoner i landsdelen for å iverksette prosjekter på tvers av kunstsjangrene.
  Øke samarbeid med kunstnere som bor eller arbeider i Tromsø og omegn.
  Øke transparens gjennom å publisere årsmøteprotokoll, styreprotokoller og instrukser.
  Bruk av utleiekapasitet for å skaffe inntekter til foreningen

  KONTAKT MED VALGKOMITEEN
  Jeg har innspill et styremedlem, og ber om at valgkomiteen kontakter meg.
  INNSPILL TIL VEDTEKTER
  Jeg foreslår revidering av vedtektene, da det trengs en tydeliggjøring av foreningens rammer. Se vedlegg her i dette dokumentet.

  Med vennlig hilsen

  Irene Nordhaug Hansen
  Telefon 90706005
  E-post: irene.nordhaug.hansen@gmail.com

  Formål
  Tromsø kunstforening er en interesseorganisasjon for kunstinteresserte, kunstnere og samarbeidspartnere.
  Foreningen drifter et visningssted i Tromsø, som skal ta en sentral posisjon i Nord-Norge for visning av samtidskunst.

  Ny paragraf: Oppgaver
  Tromsø kunstforening skal formidle kunst og fremme kunstforståelse. Hovedaktiviteten skal være knyttet til stedets utstillinger som skal vise kunst av både nasjonale og internasjonale kunstnere.
  Tromsø kunstforening visningssted har et særlig ansvar for fokus på temaer knyttet til den nordlige region, og skal gjennom sin programmering sørge for å synliggjøre kunstnere som har sin kunstpraksis knyttet til denne tematikk.
  Tromsø kunstforening visningssted skal også arrangere, seminarer, artist talks og omvisninger rettet mot et voksent publikum for å skape refleksjon og diskusjon rundt kunst.
  Tromsø kunstforening skal har et særlig ansvar for å utvikle kunstformidlingsprogrammer rettet mot barn og unge, og skal samarbeide med andre aktører i Tromsø for et koordinert tilbud som retter seg mot skolene.
  Tromsø kunstforening har et ansvar for stiftelsen Tromsø kunstsenter, som innebærer at foreningen oppnevner to medlemmer til stiftelsens styre.
  De resterende paragrafer kommenteres uten at det er skrevet forslag til ny tekst, jeg kan i neste uke legge fram et fullstendig forslag basert på disse innspillene:
  Organer
  Denne paragrafen bør gjennomarbeides og tydeliggjøre org ledd og mandat.
  Årsmøtet
  ( dette er i Tromsø Kunstforening omtalt som generalforsamling, jeg foreslår at dette tydeliggjøres i vedtektene)
  Forslag om at alle medlemmer som har betalt medlemskap året som årsmøtet avvikles har stemmerett. En moderne forening bør være opptatt av gi demokratiske rettigheter til alle medlemmer. I årsmøtet er jo de historiske dokumentene som styrets beretning og regnskap ikke noe som skal endres. Nye medlemmer bør ha innflytelse på valg av nytt styre, muligheter til å foreslå vedtektsendringer og årsmøtes handlingsprogramprogram. Ellers kan språket i paragrafen strammes i språk og gjøre noen endringer på årsmøtets program.

  Stiftelsen Tromsø Kunstsenter
  Det som er omtalt tilhører stiftelsens vedtekter, og bør tas ut her. Det bør ikke blandes med foreningens vedtekter og årsmøte. En stiftelse eier seg selv, og skal ha egne vedtekter og møter. Selv om det skjer samme dag så må det adskilles.
  Styret
  Denne paragrafen kan revideres noe.
  I stede for at det er en kunster som medlem så kunne det kanskje gi bedre styrke for foreningen om det var en kunstorganisasjon som oppnevnte et medlem?
  Styret forslår medlemmer til valgkomiteen ovenfor årsmøtet
  Valgkomité
  Valgkomitéen bør ha tre medlemmer.
  innstiller til styremedlemmer
  Kunstnerisk råd
  Dette bør beskrives under organer
  Intendant
  bør utgå og erstattes med Administrasjon
  Administrasjonen utfører på vegne av styret det daglige arbeid i organisasjonen.
  Forholdet mellom styre og administrasjon reguleres gjennom styreinstruksen. De ansatte har rett til å delta på årsmøter og styremøter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!