Kunstakademiet i Tromsø
Nyhet 21.10.10

Får ikke stipend etter kunstutdannelse i Tromsø

Mens studenter uteksaminert fra Kunstakademiene i Oslo, Bergen og Trondheim har rett på 70 000 kroner i stipend basert på gjennomført kunstutdanning, har de første uteksaminerte studentene fra Kunstakademiet i Tromsø fått avslag på søknad om å bli inkludert i ordningen.

Fra Kunstakademiet i Tromsøs bachelorutstilling 2010: Vebjørn Guttormsgaard Møllberg, Anti-Reproductive Material, videostill.

Ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning ble innført i 2002, og omfatter flere studieretninger, blant dem både Kunstakademiet og kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og avdeling for spesialisert kunst i Bergen samt Kunstakademiet i Trondheim – men altså ikke Kunstakademiet i Tromsø, som ble opprettet etter innføringen av stipendordningen.
Kunstakademiet i Tromsø, som ble etablert i 2007, kunne uteksaminere sine første bachelorstudenter i år. Avgangsutstillingen ble anmeldt her på Kunstkritikk av Joakim Borda.

Kulturminister Anniken Huitfeldt sier i et brev at «også andre kunststudenter enn de som i dag omfattes av ordningen, har problemer med overgangen til yrkeslivet» og begrunner videre avslaget med at stipendsystemet er oppe til vurdering.

– Som del av Kulturløftet II har vi sagt at vi vil forbedre stipendsystemet. I den sammenheng vil det være nødvendig også å se nærmere på ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Dette arbeidet er vi i gang med, og det vil ikke være gunstig om nye utdanninger nå blir inkludert i ordningen. I brev av 29. september d.å. har Universitetet i Tromsø derfor fått avslag på sin søknad av juli i år, sier Huitfeldt i sin skriftlige besvarelse på spørsmål fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker.

I Huitfeldts begrunnelse likestilles altså ikke Kunstakademiet i Tromsø med landets øvrige billedkunstutdanninger, men sidestilles i stedet med kunststudier i utlandet og andre utdanninger – som scenografi og film – som ønsker seg inn under ordningen.

Studentene har nå sendt en klage på vedtaket, hvor de betegner Kulturdepartementets avslag som et «eklatant tilfelle av urimelig forskjellsbehandling». I klagebrevet skriver studentene at de ser det som en avsporing å henvise til at kunstutdanningen i Tromsø er én av mange utdanninger som er under utredning for eventuelt å bli omfattet av ordningen.

– Hvorvidt departementet eventuelt overveier å inkludere andre utdanninger er etter vårt skjønn et helt annet spørsmål som vi forstår nødvendiggjør kulturpolitiske vurderinger. Men å anvende argumentet som begrunnelse for å forskjellsbehandle oss er neppe holdbart, skriver studentene i sitt klagebrev.

Instituttleder ved Kunstakademiet i Tromsø, Helga-Marie Nordby, sier til Kunstkritikk at det ville være fryktelig trist og gjøre etableringsfasen for de studentene det gjelder veldig tøff, dersom klagen ikke tas til følge.

– De har regnet med dette stipendet. Det ville også være et stort problem for institusjonen, da det er store muligheter for at potensielle søkere vil velge bort Tromsø, sier Nordby til Kunstkritikk.


 1. Innlegg fra Line Solberg Dolmen

  Signer oppropet til støtte for studentene her:

  http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3056

 2. Innlegg fra Ellen Røed

  Det er klart at kunststudentene i Tromsø må få samme utdanningsstipend som ved de andre kunsthøgskolene! Det må være lik rett til lik støtte til lik utdanning. Dessuten får man jo så mye for pengene.

  Det er også skremmende å lese at ordningen skal revideres.
  Utdanningsstipendene til kunstnere har hatt som en bi-effekt å være særdeles stimulerende for en helt ny generasjon billedkunstnere som faktisk makter å etablere seg etter endt utdanning, framfor å ende opp i lavt lønnede yrker milevis fra deres kompetansefelt. 

  Man har fått råd til og mulighet til, å etablere seg som billedkunstner, enten ved å nedbetale lånet før renta begynner å rulle, eller ved å investere pengene i atelier/verktøy, produksjon av nye arbeider og økt utstillingsaktivitet, akkurat det som skal til for at ballen begynner å rulle.
  Uten å koste alt for mye har ordningen skapt et langt mer dynamisk og rikt norsk kunstfelt på bare få år, noe som bla annet har vist seg i form av en rekke nyoppstartede kunster initierte gallerier, 
  som igjen belønnes med prosjektmidler fra Norsk Kulturråd som tidligere har savnet flere slike initiativer, eller har måttet være vitne til at de kun oppstår i Berlin. Disse er ikke bare i Oslo, til og med i Tromsø har man sett hvordan de unge tør å satse.

  Også det at nyutdannede kunstnere klarer å etablere seg etter endt utdanning også utenfor Oslo, er noe helt nytt i kunst-Norge. For bare 10 år siden reiste alle til Oslo eller til Berlin, med nå er det faktisk mange som velger å bli, både i Trondheim og Bergen, og man skal se det samme vil skje i Tromsø. Utdanningsstøtten har slik sett forandret norsk kunstliv.

  Det er kanskje viktig å huske på at ikke dette var hensikten med ordningen, hvis man skal klare å ta vare på den, og sørge for at den blir rettmessig fordelt. 

  Den fantastiske effekten utdanningsstipend for kunstnere har hatt på det norske kunstlivet og på mulighetene til å etablere seg som kunstner kan sees som en ikke tilsiktet bi-effekt av utdannings støtte. Midlene er i utgangspunktet stipend til utdanning, ikke stipend til etablering (fra forskjellige budsjetter vil jeg tro..) Da den gamle kunstfagstipend ordningen ble avviklet, fulgte en periode fra 1997 – 2001 hvor kunstnere ikke fikk kunstfaglig utdanningsstipend i det hele tatt, mens ordningen ble lagt om. Da den nye kom, fra og med 2002, var den basert på etterutbetaling av stipendmidlene (til utdanning) utfra en liste godkjente skoler. Hensikten var å forhindre at den norske stat subsidierte utdanninger ved utenlandske skoler som ikke var kvalitetssikret samt å begrense tallet på de som fikk slike stipend med utgangspunkt i antall studieplasser i Norge.

  I dag er nok situasjonen mer kompleks for kulturministeren, ettersom en rekke høgskoler og private skoler tilbyr en bachelor grad i kunst, men hun oppfordres herved til å prøve å holde tunga rett i munnen.
  Hun oppfordres videre til å ivareta denne ordningen OG sørge for at den også kommer studentene i Tromsø til gode. Det er billig distriktspolitikk også.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!